Wspomnienia z podróży
(Wspomnienia)

Forma przecząca czasownika i przymiotnika w czasie przeszłym i teraźniejszo-przyszłym, spójnik „shi”.