Zaimki
(Zaimki)


Poznamy zaimki: kore, sore, are, dore oraz kono, sono, ano, dono.